Matematika - „Človek sa podobá zlomku, ktorého čitateľ vyjadruje, čo v skutočnosti je, a menovateľ, čo si o sebe myslí. Čím väčší je menovateľ, tým menší zlomok." Lev Nikolajevič Tolstoj

 

 

 Tematické celky  a učebnice matematiky 

  5. ročník   - Počtové výkony s prirodzenými číslami; Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000; Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión; Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000; Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie; Geometria a meranie
_ pozri TVVP

učebnica matematiky pre 5. ročník ZŠ, 1. časť učebnica matematiky pre 5. ročník ZŠ, 2. časť

 

učebnica matematiky pre 8. ročník ZŠ, 1. časťučebnica matematiky pre 8. ročník ZŠ, 2. časť

8. ročník - Celé čísla a desatinné čísla; Počtové výkony s celými a desatinnými číslami; Premenná, výraz, rovnica; Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov; Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka; Hranoly; Kruh, kružnica; Pravdepodobnosť a štatistika_  pozri TVVP 

9. ročník - Druhá a tretia mocnina a odmocnina, zápis veľkých čísel; Lineárne rovnice a nerovnice; Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch; Súmernosť v rovine; Pytagorova veta; Grafické znázorňovanie závislostí; Podobnosť; Pravdepodobnosť a štatistika_ pozri TVVP učebnica matematiky pre 9. ročník ZŠ, 1. časť učebnica matematiky pre 9. ročník ZŠ, 2. časť
Testovanie 9  

 

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode